O zdravlju dece pored stalno zaposlenih radnika vodi računa i naš pedijatar. On obavlja kompletan zdravstveni pregled dece, daje svoje mišljenje i prati razvoj svakog deteta kroz pedijatrijske i sistematske preglede. O zdravlju zuba naše dece vodi računa Stomatološka ordinacija u okviru Beogradske Zubotehničke škole. Periodično vrše preglede usta sve dece i daju savete o održavanju higijene usta kao i o kvarovima koji trebaju da se poprave.
Za razvoj pravilnog govora i govornih sposobnosti dece zadužen je naš licencirani logoped, koji kroz neposredan razgovor sa decom procenjuje stanje govora unutar grupe, vodi individualne razgovore sa decom, a onda, po potrebi, a uz saglasnost roditelja, sprovodi jako uspešne tretmane kojima utiče na pravilnu artikulaciju određenih glasova, neguje pravilan gramatički govor i pravilan rečnički sklop.
“Mala fabrika mašte” posebnu pažnju posvećuje pravilnoj ishrani dece koja predstavlja jedan od najznačajnijih faktora razvoja deteta. Sistem ishrane dece baziran je na keteringu u saradnji sa pouzdanim partnerom. Kvalitetno izbalansirana ishrana prati jelovnike sačinjene od strane nutricionista, a u skladu sa uzrasnim karakteristikama i potrebama dece predškolskog uzrasta. Naš partner je prva privatna kuhinja specijalizovana za proizvodnju i distribuciju dečjih obroka “MALA KUJNA”, uređena po HACCP sistemu.

MALA KUJNA LOGO

 

RASPORED ZDRAVSTVENE KONTROLE

STRUČNI ZDRAVSTVENI SARADNIK

TERMIN

PEDIJATAR

SREDA – prepodne: 10.30h / poslepodne 14.30h

ČETVRTAK – prepodne: 10.30h / poslepodne 14.30h

 

 

STOMATOLOG

POSLEDNJA NEDELJA U MESECU

Prepodne

 

 

LOGOPED

Grupni tretmani:

Ponedeljak – Jaslene grupe

Sreda – Vrtićke grupe

 

Individualni tretmani:

U dogovoru sa roditeljima