PROGRAM

Način rada sa decom

Program u našem vrtiću nastao je kao skup ideja dece, roditelja i vaspitača koji ima obavezu da se ne zanemari ni jedna oblast vaspitno obrazovnog rada. U okviru našeg svakodnevnog rada prisutne su aktivnosti iz razvoja govora, sveta oko nas, početnih matematičkih pojmova, likovnog, muzičkog i fizičkog vaspitanja.

Sa decom pored vaspitača, medicinskih sestara, pedagoga i logopeda rade i saradnici za muzičko obrazovanje, engleski jezik, šah, sport i folklor. Takođe, kao dodatnu aktivnost deci uzrasta od 3 do 7 godina nudimo i organizovane školice sporta, jezika, muzičkih i likovnih aktivnosti, šaha i još puno toga, naravno, po izboru svakog deteta, tj. roditelja.. Svako naše dete ima priliku da individualno napreduje u oblasti koja mu je najdraža, a dečije sklonosti ka određenim poljima predočavamo roditeljima i upućujemo ih na razmišljanje o mogućnostima daljeg negovanja određenog umetničkog pravca kod deteta.

Kada nam vreme dozvoljava većinu aktivnosti organizujemo u prelepo uređenim dvorištima naših objekata sa organizovanim prsotorom za učenje, tako da pored igre naša deca na najlepši način stiču nova znanja.

Rad na razvoju dečje kreativnosti je sastavni deo svih ovih aktivnosti: otiskivanje, crtanje, slikanje, vajanje, pevanje, gluma, govor…To je samo deo onoga što deca svakodnevno razvijaju, a sve to prikazuju kroz izložbe radova u holu naših vrtića, na brojnim likovnim takmičenjima, pozorišnim predstavama i priredbama.

Svi mi smo okupljeni oko ideje da svako dete ima svoj potencijal koji treba da se spozna i adekvatno usmeri.

Podela programa po uzrasnim grupama

Sva deca u našim vrtićima podeljena su po uzrasnim grupama koje obuhvataju jaslenu mlađu i stariju grupu i vrtićke grupe, koje su opet podeljene u zavisnosti od uzrasta, stoga je i vaspitno – obrazovni program izrađen i prilagođen svakom uzrastu.

UZRASNE GRUPE:

 • JASLENA MLAĐA GRUPA – 12 – 24 meseca
 • JASLENA STARIJA GRUPA – 24 – 36 meseci
 • MLAĐA VRTIĆKA GRUPA – 3 – 4 godine
 • SREDNJA VRTIĆKA GRUPA – 4 – 5 godina
 • STARIJA VRTIĆKA GRUPA – 5 – 6 godina
 • PREDŠKOLSKA GRUPA – 6 – do polaska u školu
JASLENA GRUPA (mlađa / starija):

Program rada za jasleni uzrast podrazumeva realizaciju zadataka iz oblasti nege i vaspitno – obrazovnog rada. Ove zadatke sprovode medicinske sestre – vaspitači, koje su specijalizovane za ovaj uzrast dece. Nega dece jaslenog uzrasta podrazumeva održavanje higijene, zadovoljenje potreba za ishranom, odmorom, igrom, socijalizacijom i boravkom na otvorenom prostoru. Pored navedenog, najbitniji zadatak nege u našim vrtićima je zdravstvena prevencija i zaštita, koji se realizuje kroz svakodnevno i periodično (sistematsko) praćenje svih faktora koji utiču na zdravlje i pravilan razvoj dece. Elementarni cilj vaspitno – obrazovnog rada sa decom ovog uzrasta je stvaranje povoljne vaspitne sredine u kojoj će dete sticati iskustvo po svom sopstvenom tempu razvoja. Organizacijonim sistemom sadržaja i metoda rada dete će prevoditi iskustva sa praktičnog na saznajni i sticati nova.

Zadaci vaspitno-obrazovnog rada je negovanje, oplemenjivanje i podsticanje spontanog razvoja dece kroz unapred pripremljen plan i program prilagođen ovom uzrastu, koji podrazumeva uvažavanje specifičnosti uzrasta i individualnih potreba deteta stvaranjem povoljne socijalno – emotivne klime i vaspitne sredine koja zadovoljava potrebe i motiviše dete za postizanjem adekvatnih rezultata u sve četiri oblasti razvoja – senzomotornog razvoja / saznajnog razvoja /socijalno – emocionalnog razvoja / razvoj govora i komunikacije.

Plan i program vaspitno – edukativnog rada realizuje se na mesečnom nivou na osnovu mesečne teme koja je definisana AKREDITOVANIM GODIŠNJIM PLANOM I PROGRAMOM PREDŠKOLSKE USTANOVE i koji je podeljen po sledećim oblastima, tj. AKTIVNOSTIMA:

 • GOVORNO – JEZIČKE AKTIVNOSTI
 • INTELEKTUALNE AKTIVNOSTI
 • RAZVOJ ČULNE OSETLJIVOSTI I OPAŽANJA
 • SOCIO – EMOCIONALNE AKTIVNOSTI
 • MOTORIČKE AKTIVNOSTI
 • GRAFIČKO – LIKOVNE AKTIVNOSTI
 • MUZIČKO – RITMIČKE AKTIVNOSTI

U OKVIRU REALIZACIJE VASPITNO – OBRAZOVNOG PLANA I PROGRAMA I NEGE DECE VAŽAN ZADATAK JE I SARADNJA SA PORODICOM.

VRTIĆKE GRUPE (mlađa / srednja / starija)

Upravo u ovom uzrastu, dete počinje da upoznaje i otkriva sebe, stiče iskustva i saznanja o svom socijalnom okruženju, razvija odnose i upoznaje svet oko sebe. Program rada za vrtićki uzrast podrazumeva realizaciju zadataka iz oblasti vaspitno – obrazovnog rada. Ove zadatke sprovode vaspitači, čija najbitnija uloga u ovom uzrastu deteta je da mu pruži pozitivnu motivaciju, pomoć i podršku u istraživanju sebe i okoline. Ovaj vid podrške ogleda se u prilagođavanju sadržaja detetovim mogućnostima, praćenju njegovom interesovanj, približavanju određenih tema njegovom uzrastu i razvojnom kapacitetu, ohrabrivanju i vođenju kroz njegovo samootkrivanje i samostalne aktivnosti. Takođe, uloga vaspitača je da otkloni sve prepreke na koje dete može naići u toku pohađanja vrtića.

Zadaci vaspitno-obrazovnog rada sa decom vrtićkog uzrasta su sticanje pozitivne slike o sebi, razvijanje poverenja u sebe i druge, razvijanje motoričkih sposobnosti, podsticanje samostalnosti i odgovornosti, razvijanje socijalnih i moralnih vrednosti, razvoj i kontrola emocija, podsticanje svakog vida izražavanja…Rad u malim vrtićkim grupama omogućava vaspitačima da realizuje individualni pristup svakom detetu, da na najbolji način spozna njegove sposobnosti i potrebe, a samim tim da pruži najadekvatnije usmeravanje svakog deteta, ali i pomoć kada je to potrebno kako bi realizacija programa predviđenog za određeni uzrast protekla uspešno i kako bi svako dete moglo da na najbolji mogući način shvati i savlada zadatke iz određene oblasti. Glavni cilj vaspitača je da zajedno sa decom, uz mnogo ljubavi, mnogo pažnje i posvećenosti omogući svakom detetu da na najbolji način razvija svoju kreativnost, individualnost i radoznalost, naravno u skladu sa svojim interesovanjima i potrebama.

Plan i program vaspitno – edukativnog rada realizuje se na mesečnom nivou na osnovu mesečne teme koja je definisana AKREDITOVANIM GODIŠNJIM PLANOM I PROGRAMOM PREDŠKOLSKE USTANOVE i koji je podeljen po sledećim oblastima, tj. AKTIVNOSTIMA:

 • RAZVOJ GOVORA
 • UPOZNAVANJE OKOLINE
 • POČETNI MATEMATIČKI POJMOVI
 • FIZIČKE AKTIVNOSTI
 • LIKOVNE AKTIVNOSTI
 • MUZIČKO AKTIVNOSTI

U OKVIRU REALIZACIJE VASPITNO – OBRAZOVNOG PLANA I PROGRAMA I NEGE DECE VAŽAN ZADATAK JE I SARADNJA SA PORODICOM.

Pripremni predškolski program

“Mala fabrika mašte” je predškolska ustanova koja svojim budućim školarcima izdaje potvrdu o završenom predškolskom programu koja je deci neophodna za upis u prvi razred osnovne škole.

Pripremni predškolski program odvija se svakodnevno u vrtićkoj “učionici” gde se doprinosi razvoju fizičke, socijalne, emocionalne i intelektualne zrelosti kod dece. Pored vaspitno obrazovnog rada u vrtiću deca se navikavaju i na rad kod kuće ”domaći zadaci”, a organizovano posećujemo i osnovne škole u našoj okolini gde se upoznajemo sa školskim životom i radom.

Pripremni predškolski program je završna faza kontinuiranog procesa koji započinje još od mlađe jaslene grupe. Kao “diplomci” našeg vrtića predškolci pokazuju sposobnost za prilagođavanje različitim okolnostima, razlikuju igru i zabavu od učenja, ulažu napor u otkrivanju i ostvarivanju svojih ciljeva, odlažu svoje potrebe kao i što adekvatno reaguju kako na pobedu tako i na poraz. Iz našeg vrtića kreću u školu sa visokim stepenom spremnosti, uspešni su i zapaženi u odnosu na druge.

Njihov razvoj pratimo i podržavamo i posle polaska u prvi razred.